MUNKAVÉDELEM

Dokumentumok megrendelése esetén helyszíni tanácsadás alkalmával felmérjük és elkészítjük rendszerét, dokumentációját, felülvizsgálati jegyzőkönyvet készítünk az esetleges hibákról, hiányosságokról.

Felülvizsgálat megrendelése esetén helyszíni tanácsadás alkalmával felmérjük rendszerét, dokumentációját, felülvizsgálati jegyzőkönyvet készítünk az esetleges hibákról, hiányosságokról és tanúsítvánnyal igazoljuk a felülvizsgálat megtörténtét, valamint a rendszer megfelelőségét.

Oktatás megrendelése esetén helyszíni oktatás keretében ismertetjük a munkavállalókkal az élelmiszer-biztonsággal és - higiéniával kapcsolatos ismereteket, szabályokat, előírásokat és oktatási naplóban igazoljuk az oktatás megtörténtét, munkavállalók megfelelőségét.
  • MUNKAHELYI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT

Ár: 15.000 - 25.000 Ft

A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.

* 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről IV. Fejezet 54. §


  • KÉMIAI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT

Ár: 15.000 - 25.000 Ft

A veszélyes anyagokkal, illetve a veszélyes keverékekkel végzendő tevékenység megkezdése előtt a tevékenységet végzőnek az adott tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázatairól becslést kell készíteni, a munkavédelemről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel. A kockázatbecslés elvégzéséért szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, egyéb esetben a vállalkozó, nem vállalkozás keretében végzett tevékenység esetén a tevékenységet végző a felelős.

* 2000. évi XXV. törvény V. Fejezet 19. § és 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről IV. Fejezet 54. §


  • MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Ár: 20.000 - 30.000 Ft

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért, annak módjáról - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltatónak gondoskodnia kell.

* 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről I. Fejezet 2.§, 4. §


  • ORVOSI VIZSGÁLATOK RENDJE

Ár: 20.000 - 25.000 Ft

A munkáltatónak írásban kell meghatároznia a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatait, beleértve az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok irányát és gyakoriságát is, figyelemmel a vonatkozó rendelet 3. számú mellékletben foglaltakra is.

* 33/1998. (VI. 24.)NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 15. § 


  • EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK JUTTATÁSI RENDJE

Ár: 20.000 - 25.000 Ft

Amennyiben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a munkáltatónak a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközzel kell ellátni és ellenőrizni azok rendeltetésszerű használatát. Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltatónak írásban kell meghatároznia, e feladat ellátása munkabiztonsági és munka egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

* 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről IV. Fejezet 56. §


  • MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

Ár: Fő / 1500 Ft (minimum 20.000 Ft)

Oktatási dokumentáció: 20.000 Ft

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló munkába álláskor, munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új technológia bevezetésekor elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

* 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről IV. Fejezet 55. §


Szolgáltatás megrendelése

Kérjük, add meg adataid és a lehető leghamarabb felvesszük veled a kapcsolatot.